Митрополитската църква в Цитаделата на Средновековния град Червен по тип принадлежи към кръстокуполните. Състои се от наос и предверие, а на изток завършва с три апсиди: средната е петостенна, а от нейните две страни са разположени тристенни апсиди. На тези три апсиди съответно отговарят трите части на олтара: презвитерият, протезисът и диакониконът. Последните две са оформени в отделни помещения, с по една кръгла ниша.

митрополитска църква в Червен

В олтара има синтрон (характерен за митрополитските църкви). И трите апсиди са снабдени с по един прозорец. Наосът има входове към южната и северната страна и централен вход към притвора, над който се е издигала звънарница.

крепост Червен - катедрален храм

Подът на църквата е бил покрит с тухли, а куполът – с оловни листове. Външните фасади са богато разчленени и са имали великолепна керамопластична украса от глинени четирилистни розети и кръгли панички.

По външните стени на църквата, на места, могат да се видят различни надписи-графити. А вътрешността на митрополитската църква е била изписана. До наши дни са запазени само малки фрагменти от стенописи.