Архитектура

Oтносно архитектурния облик на средновековния Червен, можем условно да отбележим три типа строителство: на обществени сгради, крепостно строителство и жилищното строителство.

Обществените сградицъркви и административни сгради са изградени на представителните места и са впечатляващи в архитектурно отношение, а също и с декорацията си.

Крепостното строителство обикновено запълва празни, уязвими пространства в защитната линия на града. Понякога се извършва на труднодостъпен терен. Такъв е градежът на крепостни стени, бойни кули, тайни проходи и др. Това строителство е масивно, по-грубо и то трябва да гарантира сигурността при отбраната.

Третият вид строителство се прилага при изграждането на жилищни и стопански постройки. Тук отговорността и прецизността е най-малка. Често жилищните сгради са били паянтови. Вторият етаж е изграден от дърво.

В Червен ясно се откроява използването на сантрачната система, както при крепостното строителство, така и при изграждането на обществени сгради – предимно църкви. Сантрачната система се доразвива в периода на второто българско царство и това се проявява при различните строителни периоди, установени при проучването на Червен. Като основен строителен материал са използвани камъни, употребявани са добре изпечени тухли и керемиди, глина и дървен материал. За спойка често е използван белият хоросан, примесен с баластра. Камъните, употребявани при строителството на църкви са добре обработени, зидарията е правилна, докато при масовото строителство обикновено се обработват само лицата им и зидарията допуска дефекти – незастъпени елементи, отклонения от плана и др. При много от сградите, денивелацията на терена се преодолява с изсичането на основите им в скалата. При редица стопански постройки се наблюдават изсечени „гнезда“ за подпорни колони, ями, свързани с някакъв технологичен процес. Срещат се и изсечени корита за поене на домашни животни. При отделни разкрити сгради са откривани подови настилки, другаде важни конструктивни елементи, а при разкриване на някои от църквите е установено и наличието на богата керамопластична украса.