Книгата за село Червен

Краеведската книга на Юлия Христова – „Червенските столетия” е посветена на историята на селището и проследява развитието му (демографско, стопанско, социално, духовно) от основаването му до 90-те години на миналия век. Книгата е документален разказ за основните събития и явления от историята на Червен, разгледани върху фона на историческите събития в България. Състои се от две, еднакви по обем, части.Първата част е исторически обзор на периода III – II хиледолетие пр. н. е. до 90-тегодини на XX век.

В началото са посочени историческите извори, от които се черпят сведения за многовековното съществуване на селището. В „Предистория“ се разкрива животът върху територията на Червен през енеолитната ера, ранновизантийският период (IV в. от н. е.) и IX – XII в., когато е създадено българското селище.
През XIII – XIV в. Червен е процъфтяващ град-крепост. В книгата е отделено много място за градоустройството и стопанския живот на селището, подчертана е ролята му като военно-административно и духовно-културно средище на Втората българска държава.

Червенската кула през 1936 г.
Учителският колектив, кметският наместник на с. Червен Илия Ив. Ковачев, кметът на община Иваново Алексанър Пенев пред червенската средновековна кула – 1936 г.

По време на османското владичество Червен е център на вилает. Тук материалът обхваща демографското и икономическото състояние на селището през XV – XVIII век: съдбата на червенската църква през робските години; Възраждането, което в Червен има свои измерения; засегнати са малко известните досега факти за Тодор Тонев – Аверкий, основоположник на просвещението в гр. Русе; участието на Баба Тонка и семейството и в революционните борби; осуетеното участие на червенските четници в четата на Таньо войвода през пролетта на 1876 год. Този период завършва с Руско-турската освободителна война.

От времето на капитализма са отразени проблемите на демографското, стопанското и духовното развитие на селището след Освобождението до 9-ти септември 1944 год. Има много информация за гурбетчийството в началото на XX век, за историята на Кредитната кооперация, административното положение на Червен, основаването и дейността на политическите партии, за Червенската конспирация 1943 год.

В изложения материал за участието на червенчани в Балканската, Междусъюзническата, Първата световна и Отечествената войни се разкриват условията, при които се водят сраженията и обстоятелствата, при които загиват червенските момчета.
От периода след 9-ти септември 1944 год. са разгледани социално-икономическите проблеми в селото, като е проследен пътят от първите трудности до социалното и стопанското му издигане. Засегнати са демографските промени, развитието на Потребителната кооперация и училището. Отделено е място за горянството като последствие от отнемането на земята от земеделските стопани.

Втората част на книгата съдържа няколко глави, отнасящи се до етнографския облик на селото и традиционния бит на неговото население от Освобождението насам.
Разкрити са трудовите нрави и обичаи, свързани с основните домашни и селскостопански дейности; събрани и подредени са много народни песни, изпълнявани от червенски певци и музиканти; застъпени са най-често срещаните в езиковото общуване пословици, поговорки, пожелания и др.
Детството в Червен също е намерило своето място в книгата, тъй като то е един малък свят сред цялостния живот в селото.
Поместен е материал и за турската самобитност – част от населението на Червен през годините, в различна степен, е турско.

книгата за Червен
Поколения – 1938 г.
книгата за село Червен
Учителски колектив от село Червен – 1970 – 1971 учебна година
книгата за село Червен
Представители от битовия хор при читалището на село Червен – 1964 г. , първенец на фестивала в гр. Две могили
Кравари и доячки – 80-те години, ТКЗС „23-ти септември“, село Червен
книгата за село Червен
Лозарско звено на ТКЗС в село Червен, 1958 г.
Кооперативните овчари в село Червен
Кооперативните овчари през 70-те години на XX век